Categories
รับปรึกษาวิจัย

ส่งงานก่อน จ่ายทีหลัง


หากท่านกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และกำลังต้องการคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา เราพร้อมจะช่วยเหลือท่านด้วยความเต็มใจ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ มั่นใจได้ว่าปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดาย เพราะเราเป็นทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษาวิจัยทุกกระบวนการ  ตลอดจนตอบข้อซักถามของทุกท่านได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นกันเอง

เราถนัดในการให้บริการสาขาวิชาใดบ้าง?

 • บริหารธุรกิจ (MBA)

 • บริหารการศึกษา

 • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 • พัฒนาสังคม

 • นิเทศศาสตร์

นอกเหนือจากสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับ โดยแจ้งหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และรูปแบบการวิจัยที่ต้องการใช้ในการศึกษา ครับ
(ขออภัย ไม่รับปรึกษางานวิจัยเศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิติศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา)

รับปรึกษาวิจัย ราคาถูก_1 รับทำ spss

รายละเอียดบริการของเรา    

 • รับปรึกษาวิจัย สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ 

เรามีบริการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สำหรับสายสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา

 • รับปรึกษาเกี่ยวกับการอ้างอิง การเขียนสรุป การเขียนสังเคราะห์ การนำแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้

หากท่านกำลังมองหาแนวคิดที่สอดคล้องกับหัวข้อ การเขียนสรุปที่สั้นและกระชับได้ใจความ เพื่อให้ท่านสามารถสรุปและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้อ้างอิงหรือการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ได้

 • รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

หากท่านกำลังมองหาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับสายสังคมศาสตร์ อาทิเช่น SPSS  ตอบเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เราสามารถดำเนินการได้หลากหลายสถิติ

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงร่างการวิจัย

เพื่อให้โครงร่างการวิจัยของท่านมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ท่านสนใจจะทำการศึกษา อีกทั้งการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ดี ควรเขียนให้เห็นแนวทางการดำเนินการวิจัยทุกกระบวนการ ซึ่งทางเรามีให้คำปรึกษาแนะนำคัดเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสม

 • บริการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยโปรแกรม Turnitin

เพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ทำให้ท่านอุ่นใจว่างานของท่านไม่ใช่งานคัดลอกผลงานของผู้อื่นมา

 • บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักการ สอดคล้องกับหัวข้อการวิจัย และข้อมูลทันสมัยล่าสุด

 • บริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการวิจัย

บริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการวิจัย อาทิเช่น บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ กิตติกรรมประกาศ

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

เพราะการเทคนิคการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ดีนั้นจำต้องใช้การสังเคราะห์และเทคนิควิธีการจากแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อความสอดคล้องและความสมบูรณ์แห่งการวิจัย

 • บริการให้คำปรึกษา

ด้านการเรียบเรียงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ด้านการตั้งปัญหาการวิจัย ด้านการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย ด้านการตั้งสมมุติฐานการวิจัย ด้านการกำหนดขอบเขตของการวิจัย อาทิเช่น ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งล้วนเป็นปัญหาสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการเรียบเรียงหลักวิชาการ ทางเราก็มีบริการให้คำแนะนำโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ละองค์ประกอบที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว เรายังมีบริการให้คำแนะนำเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยอีกด้วย

 • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานการวิจัยต่อคณะกรรมการ

เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับงานวิจัย พร้อมทั้งแนะนำกระบวนการตอบข้อซักถามอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกท่านให้สามารถรับมือได้อย่างไร้กังวล

รีวิวบางส่วนของลูกค้าที่เคยใช้บริการ

บางส่วนของลูกค้าที่เคยใช้บริการ วิจัย ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก