เทคนิคการเขียนบทความสำหรับมือใหม่

การเขียนบทความ คือ งานเขียนประเภทหนึ่งที่ถูกเรียบเรียงเนื้อหาจากข้อเท็จจริง รวมถึงข้อคิดเห็นและเหตุผลที่น่าเชื่อถือของผู้เขียนที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ ในรูปแบบภาษาที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของลักษณะบทความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ 

และเพื่อให้งานเขียนบทความออกมาดี และมีความน่าดึงดูดใจ คุณควรทำการกำหนดแนวทางในการเขียนบทความที่คุณต้องการจะเผยแพร่ ดังนี้

1. บทความเพื่อให้ข้อมูล และทำการอธิบาย

เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาบทความที่มีลักษณะสำหรับการให้ข้อมูล ในด้านประวัติ ภูมิหลัง กระแสสังคมในปัจจุบัน หรือข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียบเรียงถึงประเด็นปัญหาที่กำลังเป็นกระแสสังคม 

โดยมีเนื้อหาใจความเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความกระชับ สามารถทำให้ผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ในด้านๆ นั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจน ในขณะที่อ่านทันที

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_สร้างแบบสอบถามงานวิจัย_การสร้างแบบสอบถาม_การออกแบบ แบบสอบถาม_แบบสอบถามความพึงพอใจ_ตั้งคำถามแบบสอบถาม_เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม_แบบสอบถามวิจัย_แบบสอบถามงานวิจัย_วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ_การวิเคราะห์ข้อมูล_สถิติการวิเคราะห์_วิเคราะห์ spss_โปรแกรม spss_โปรแกรม LISREL_LISREL_การคำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane_การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง_วิธีคำนวณกลุ่มตัวอย่าง_การเปิดตารางของ Krejcie & Morgan_ประชากร_กลุ่มตัวอย่าง_ประชากร กับ กลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างไร_การวิจัยเชิงปริมาณ

2. บทความสำหรับการรายงาน หรือกระตุ้นความสนใจ

การเขียนเนื้อหาบทความสำหรับการรายงาน เป็นการเขียนอธิบายจากการวิเคราะห์ โดยเนื้อหาพิจารณาจากการบอกเล่าเรื่องราว การสัมภาษณ์ หรือการศึกษาข้อมูล ผ่านการวิเคราะห์และคัดกรองเรียบเรียงเนื้อหา เป็นรายงานเฉพาะข้อมูลที่ผู้อ่านควรรู้

3. บทความสำหรับให้ความรู้

สำหรับบทความสำหรับให้ความรู้นั้น เป็นเนื้อหาบทความประเภทการแสดงความคิดเห็น ที่ผู้เขียนได้จากการศึกษาทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ระดับการให้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ไปถึงระดับความรู้ทางด้านงานวิชาการ

4. บทความสำหรับการนำเสนอแนวทางแก้ไข

ในการเขียนบทความสำหรับการนำเสนอแนวทางแก้ไขนั้นๆ เป็นการเขียนที่ผู้เขียนต้องการบรรยายถึงข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของประเด็นปัญหา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขในประเด็นปัญหานั้นๆ ที่มีความหลากหลาย 

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย

5. บทความสำหรับการโน้มน้าวใจ

สำหรับการเขียนบทความเพื่อการโน้มน้าวใจ เป็นการเขียนที่มีเนื้อหาบทความให้เกิดการคล้อยตาม ต้องการโน้มน้าวให้คิดตามในเรื่องที่ต้องการนำเสนอ

ส่วนใหญ่เนื้อบทความในการโน้มน้าวนี้ มักจะเป็นประเด็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในทางด้านสาธารณะ หรือการรณรงค์ต่างๆ เช่น การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

6. บทความสำหรับการวิเคราะห์ วิจารณ์

บทความสำหรับการวิเคราะห์ เป็นการเขียนเนื้อหาที่นำเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนกำลังทำการศึกษา ให้เห็นถึงผลกระทบข้อดีและข้อเสีย โดยการกล่าวอ้างเหตุผลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ ในประเด็นปัญหานั้นๆ

ส่วนบทความสำหรับการวิจารณ์ โดยส่วนใหญ่เนื้อหาในบทความ จะเป็นการเขียนที่แสดงความคิดของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งข้อมูลสำหรับการเขียนนั้นมาจากความรู้ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือจากการมองเห็นประเด็นปัญหารอบด้าน เพื่อแสดงความคิดเห็นให้มีเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด

7. บทความเพื่อความเพลิดเพลิน

เป็นการนำเสนอเนื้อหาของบทความเพื่อความเพลิดเพลิน เรียบเรียงเนื้อหาด้วยการใช้ลีลาภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนัก เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย สร้างความผ่อนคลาย สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้อ่านได้

บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ

ฉะนั้น การเขียนบทความที่ดีควรมีลักษณะเนื้อหาบทความจึงมีลักษณะสำหรับการให้ข้อมูล ในด้านประวัติ ภูมิหลัง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม ที่มีทั้งการรายงานเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

เป็นการให้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ตลอดจนเป็นเชิงวิชาการ พร้อมวิธีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขในประเด็นปัญหานั้นๆ หรือบทความที่ก่อให้เกิดการคล้อยตาม โน้มน้าวใจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในทางด้านสาธารณะ หรือการรณรงค์ต่างๆ

หรือ บทความสำหรับการวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนกำลังทำการศึกษา ให้เห็นถึงผลกระทบข้อดีและข้อเสีย ตลอดการนำเสนอเนื้อหาเพื่อความเพลิดเพลิน สร้างความผ่อนคลาย สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้อ่านได้ หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่าน และรวมถึงรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปวิดีโอ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับรู้มากขึ้นอีกด้วย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!